Ochrana osobných údajov GDPR

Zásady ochrany osobných údajov TITAN optic s.r.o.

Obsah:

1. Zodpovedný organ
2. Spracúvanie osobných údajov
3. Ochrana vašich osobných údajov
4. Účelové obmedzenie spracúvania osobných údajov
5. Údaje, ktoré sa zhromažďujú automaticky, keď navštívite našu webovú stránku
6. Súbory cookie
7. Cookiebot
8. Geo lokalizácia
9. Používanie Google Maps
10. Používanie Google Analytics
11. Používanie súborov cookie Google DoubleClick
12. Používanie Správcu značiek Google
13 Používanie Facebook Pixel, Custom Audiences a Facebook Conversion
14. Používanie Instagramu
15. Tlačidlo Facebook (doplnok sociálnych médií)
16. Registrácia produktu a aktualizácia softvéru
17. Kontakt na objasnenie otázok v servisnom stredisku
18. Objednávky prostredníctvom našej webovej stránky (ALTER online shop)
a) Registrácia (STARÝ internetový obchod)
19. Eschenbach Online – Služba MOJE OBJEDNÁVKY
20. Eschenbach Online – Služba PARTNERSKÝ PORTÁL VISION POMÔCKY
21. Eschenbach Online – Service NEWSLETTER
22. Deti a mládež
23. Bezpečnosť
24. Zmena našich zásad ochrany osobných údajov
25. Súhlasy
26. Spravodaj
27. Kontaktný formulár
28. Práva dotknutých osôb
a) právo na informácie
b) Právo na opravu
c) Právo na vymazanie
d) Právo na obmedzenie
e) Právo na prenosnosť údajov
29. Právo na námietku
30. Otázky, návrhy, sťažnosti na externého úradníka pre ochranu údajov
31. Právo odvolať sa na dozorný organ

1. Zodpovedný orgán

TITAN optic s.r.o., Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Česká republika, ako prevádzkovateľ tohto webu (https://www.eschenbach.sk), je zodpovedným orgánom ( zodpovedná osoba) v zmysle európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov, ďalej len „údaje“.

2. Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje sú podľa DS-GVO všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (dotknutej osoby). Fyzickú osobu možno identifikovať, ak je možné ju priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä pomocou identifikátora (ako je meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa, lokalizačné údaje alebo osobitné vlastnosti, ako napr. ekonomickú a sociálnu identitu tejto fyzickej osoby ).

Spracovaním sa rozumie akákoľvek operácia alebo séria operácií v súvislosti s údajmi, vykonávaná s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov. To zahŕňa najmä zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, objednávanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo upravovanie, čítanie, dopytovanie, používanie, zverejňovanie prenosom, distribúciou alebo poskytovaním, porovnávaním, spájaním, obmedzovaním, vymazávaním alebo ničením.

Aby ste mohli používať našu webovú stránku, vo všeobecnosti nie je potrebné, aby ste poskytli žiadne údaje. V určitých prípadoch však potrebujeme vaše meno a adresu a ďalšie informácie, aby sme mohli poskytnúť požadované služby.

To isté platí napríklad pre zasielanie informačného materiálu a objednaného tovaru či zodpovedanie individuálnych otázok. Ak je to potrebné, upozorníme vás na to. Okrem toho spracovávame iba údaje, ktoré nám dobrovoľne sprístupníte, a prípadne údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky, keď navštívite našu webovú stránku (napr. IP adresa a názvy stránok, ktoré ste navštívili, prehliadač, ktorý používate, a vaše operačný systém, dátum a čas prístupu, použité vyhľadávače, názvy stiahnutých súborov).

Ak využívate služby, spravidla sa zhromažďujú iba údaje, ktoré potrebujeme na poskytovanie služieb. Ak vás požiadame o ďalšie údaje, ide o dobrovoľné informácie.

Ak pri používaní aplikácií zadávate svoje osobné údaje sami, dávate nám svoj súhlas v rámci svojich činností, že môžeme zhromažďovať, spracovávať a používať vaše osobné údaje v aplikácii, ktorú používate, na naše vlastné obchodné účely. Ak vaše osobné údaje zadajú do aplikácie tretie strany v rámci rozhovorov s vami, chceli by sme upozorniť na zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov, napr. B. v rámci stretnutia so zákazníkom.

Spracovanie údajov sa uskutočňuje výlučne na splnenie požadovanej služby a na ochranu našich vlastných oprávnených obchodných záujmov (čl. 6 ods. 1, ods. 1 písm. b a f DS-GVO).

Vaše osobné údaje prenášame, pokiaľ k tomu máme zákonnú alebo zmluvnú povinnosť. V dôsledku licenčných zmlúv s tretími stranami sa môže stať, že z dôvodunaše zmluvné povinnosti v licenčných zmluvách sú povinné odovzdať licenčnému partnerovi údaje z prevádzky očnej optiky, najmä zákaznícke číslo, adresné údaje, číslo položky, popis položky, predaj, zľavy a reklamácie. Licenční partneri môžu napr. B. jeho Marc O'Polo, MINI atď.

3. Ochrana vašich osobných údajov

Sme radi, že sa zaujímate o našu spoločnosť a naše produkty a služby a želáme si, aby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili bezpečne aj s ohľadom na ochranu vašich údajov. Pretože berieme ochranu vašich údajov veľmi vážne. Dodržiavanie ustanovení GDPR a spolkového zákona o ochrane údajov v aktuálne platnom znení je pre nás samozrejmosťou.

Prijali sme technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili dodržiavanie nariadení o ochrane údajov z našej strany aj zo strany nami poverených externých poskytovateľov služieb. Naši zamestnanci a nami poverené servisné spoločnosti sú nami zaviazané zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať ustanovenia GDPR a federálneho zákona o ochrane údajov v ich aktuálne platnom znení.

V rámci našich informačných povinností by sme chceli, aby toto vyhlásenie o ochrane údajov bolo čo najtransparentnejšie. V nasledujúcom texte uvádzame účel spracovania vašich údajov, používanie nástrojov na sledovanie/analýzu, používanie súborov cookie a používanie doplnkov sociálnych médií.

4. Účelové obmedzenie spracúvania osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, spracovávame v súlade so zásadami hospodárnosti údajov a účelovosti. Zásada obmedzenia účelu uvádza, že údaje sa zhromažďujú na konkrétne, explicitné a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi. Ďalšie spracovanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi.

V zásade spracovávame vaše údaje za účelom odpovedania na vaše otázky, spracovania vašich objednávok alebo poskytovania prístupu k určitým informáciám alebo ponukám. V záujme zachovania vzťahov so zákazníkmi môže byť tiež potrebné, aby sme my alebo nami poverená servisná spoločnosť použili tieto údaje na informovanie o ponukách produktov alebo na vykonávanie online prieskumov s cieľom lepšie splniť úlohy a požiadavky našich zákazníkov.

Údaje, ktoré nám poskytnete online, budeme spracovávať iba na účely, ktoré vám boli oznámené. Vaše údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám.

Údaje sa zhromažďujú a odovzdávajú štátnym inštitúciám a orgánom oprávneným prijímať informácie iba v rámci príslušných zákonov alebo v prípade, ak nás k tomu zaviaže súd.

Samozrejme, rešpektujeme to, ak nám svoje údaje nechcete poskytnúť na podporu nášho vzťahu so zákazníkmi (najmä na účely priameho marketingu alebo prieskumu trhu). Vaše údaje nebudeme predávať tretím stranám ani ich predávať iným spôsobom, pokiaľ nám na to nedáte súhlas.

5. Údaje automaticky zbierané pri návšteve našej webovej stránky

Pri používaní našej webovej stránky môžu byť z organizačných a technických dôvodov spracúvané nasledujúce údaje:

 • IP adresu vášho žiadajúceho zariadenia s pripojením na internet;
 • dátum a čas, kedy ste vstúpili na webovú stránku;
 • webovú stránku/aplikáciu, z ktorej bol uskutočnený prístup (adresa URL referrera);
 • typ a verziu prehliadača, ktorý používate;
 • operačný systém vášho počítača s pripojením na internet;
 • názov vášho poskytovateľa internetových služieb;
 • podstránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom vášho prístupového systému na našej webovej stránke;
 • súbory stiahnuté z našej webovej stránky (napr. dokumenty PDF alebo Word).

6. Súbory cookie

Keď navštívite našu webovú stránku, vo vašom počítači môžu byť uložené rôzne informácie vo forme súboru cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa do vášho prehliadača odosielajú z webového servera a ukladajú sa na pevný disk vášho počítača. Niektoré súbory cookie sa vymažú po ukončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (takzvané súbory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú na vašom koncovom zariadení a umožňujú, aby bol váš prehliadač rozpoznaný pri ďalšej návšteve (takzvané trvalé súbory cookie). Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie.

Keď navštívite našu webovú stránku, technicky nevyhnutné súbory cookie („súbory cookie relácie“) sa uložia na pevný disk vášho Compočítač uložený. Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie našich služieb (ďalej len „technicky potrebné súbory cookie“), ukladáme na základe nášho oprávneného záujmu v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písm.f GDPR. Tu môžu byť spracované názvy stránok, ku ktorým ste pristupovali, prehliadač, ktorý používate a váš operačný systém, dátum a čas prístupu, použité vyhľadávače a názvy stiahnutých súborov a IP adresa. Je to nevyhnutné pre fungovanie, prezentáciu a funkcie webovej stránky súvisiace s bezpečnosťou. Ak si neželáte, aby sme rozpoznali váš počítač, môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie na váš pevný disk tak, že v nastaveniach prehliadača vyberiete možnosť „neakceptovať súbory cookie“. Ako to funguje podrobne, nájdete v pokynoch od výrobcu vášho prehliadača. Upozorňujeme však, že to môže viesť k funkčným obmedzeniam našich ponúk.

Okrem toho môžu byť súbory cookie použité na analýzu, marketingové a štatistické účely a na zaznamenanie vašich preferencií („technicky nepotrebné súbory cookie“). Technicky nepotrebné súbory cookie sa používajú iba po udelení súhlasu (na základe právneho základu čl. veta 1 písm. a GDPR).

Nastavenia súborov cookie si môžete kedykoľvek zobraziť a upraviť vo vyhlásení o súboroch cookie spoločnosti Cookiebot nižšie a odvolať súhlas, ktorý ste už udelili.

Ďalšie informácie o používaných súboroch cookie nájdete vo vyhlásení o súboroch cookie.

Vyhlásenie Cookiebot:

Když nás budete kontaktovat ohledně Vašeho souhlasu, uveďte své ID a datum udělení souhlasu.
Váš souhlas se vztahuje na následující domény: www.eschenbach-kompetenzpartner.com
Váš aktuální stav: Jen nezbytné soubory cookie.
ID Vašeho souhlasu: gLrnsr4skLFOQfijS9a68+5JatDjlArYCuEHnoJuxcH+ILi7yRleOQ==
Datum udělení souhlasu: Pátek. 27. listopadu 2020,16:40:36 SEČ
Změna Vašeho souhlasu
Prohlášení o souborech cookie naposledy aktualizoval Cookiebot 23.11.20:

Nezbytné (2)

Nezbytné soubory cookie pomáhají, aby byly webové stránky použitelné tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat.

Jméno Poskytovatel Účel Průběh Typ
Cookieconsent Cookiebot Uloží stav souhlasu uživatele pro soubory cookie na aktuální doméně. 1 rok HTTP cookie
PHPSESSID eschenbach-kompetenzpartner.com Zachovává stavy uživatele ve všech požadavcích na stránky. Relace HTTP cookie

 

Statistiky (3)

Statistické soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že anonymně shromažďují a hlásí informace.

Jméno Poskytovatel Účel Průběh Typ
_ga  Manager tagów Google Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku. 2 roky HTTP cookie
_gat Manager tagów Google Používá Google Analytics k omezení četnosti požadavků. 1 den HTTP cookie
_gid Manager tagów Google Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku. 1 den HTTP cookie

 

Marketing (2)

Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Jméno Poskytovatel Účel Průběh Typ
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Pokusí se odhadnout uživatelskou šířku pásma na stránkách s vloženými videi YouTube. 179 dní HTTP cookie
YSC YouTube Registruje jedinečné ID pro uchovávání statistik videí z YouTube, která uživatel sledoval. Relace HTTP cookie

 

7. Cookiebot

Naše webové stránky používajú technológiu súhlasu so súbormi cookie od spoločnosti Cookiebot na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie vo vašom prehliadači a na zdokumentovanie tohto v súlade s predpismi o ochrane údajov. Cookiebot je produktom spoločnosti Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň. Keď spustíte naše webové stránky, vo vašom prehliadači sa uloží súbor cookie Cookiebot, ktorý ukladá súhlas, ktorý ste udelili, alebo odvolanie tohto súhlasu. Tieto údaje sa neposielajú poskytovateľovi Cookiebot.

Ak vymažete súbory cookie vo svojom prehliadači, pri opätovnom vstupe/opätovnom načítaní webovej stránky budete znova požiadaní o súhlas s používaním súborov cookie.

Technológia súhlasu Cookiebot sa používa na získanie zákonom požadovaného súhlasu s používaním súborov cookie. Právnym základom je článok 6 odsek 1 odsek 1 písmeno c GDPR.

Zhromaždené údaje sa uložia, kým nás nepožiadate o ich vymazanie alebo vymazanie cookie Cookiebot sami, alebo kým už neplatí účel uloženia údajov. Povinné zákonné doby uchovávania zostávajú nedotknuté.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov súborom Cookiebot nájdete na https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

8. Geo-lokácia

Ak ste súhlasili s takzvanou geolokalizáciou vo Vašom prehliadači alebo v operačnom systéme alebo iných nastaveniach Vášho príslušného koncového zariadenia, využívame túto funkciu na to, aby sme Vám mohli ponúknuť jednotlivé služby súvisiace s Vašou aktuálnou polohou. Takto spracované vaše lokalizačné údaje spracovávame výlučne pre túto funkciu. Ak ho prestanete používať, údaje sa vymažú.

9. Používanie Google Maps

Táto webová stránka používa produkt Mapy Google od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mapy Google vám poskytujú informácie o miestach záujmu na základe vašich predchádzajúcich vyhľadávaní a oblasti mapy, ku ktorej ste sa dostali.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním automaticky zhromaždených údajov spoločnosťou Google LLC, jej zástupcami a tretími stranami. Chceli by sme upozorniť, že Google pri používaní Máp automaticky spracúva údaje, na ktoré nemáme žiadny vplyv.

Viac informácií nájdete na http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Podmienky používania Google Maps nájdete na
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

10. Používanie Google Analytics

Na našej webovej stránke sa používa Google Analytics, čo je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky.

Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude spracovávaná spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o európskom hospodárstve. predtým skrátené (tzv. IP maskovanie).

Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. Na tejto webovej stránke je aktívna anonymizácia IP. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality.

IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; Chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež namietať proti odosielaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracúvaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím zásuvného modulu prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom a Inštalácia. Aktuálny odkaz na to je: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ako alternatívu k doplnku prehliadača alebo v prehliadačoch mobilných zariadení môžete kliknúť na tento odkaz, aby ste predišli budúcej detekcii službou Google Analytics na tejto webovej lokalite. Na vašom koncovom zariadení je uložený opt-out cookie. Ak vymažete súbory cookie, musíte znova kliknúť na odkaz.

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=de a podmienky používania spoločnosti Google na https://policies.google.com/terms?hl=de.

11. Používanie súborov cookie Google DoubleClick

Na našej webovej stránke sa používajú súbory cookie Google DoubleClick, čo je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Double-Click používa súbory cookie na optimalizáciu reklamy na zobrazovanie reklám relevantných pre používateľov, na zlepšenie prehľadov výkonnosti kampaní alebo na zabránenie tomu, aby sa používateľovi zobrazili rovnaké reklamy viackrát.

Súbory cookie DoubleClick sa používajú na vyhodnotenie používania tejto webovej stránky. Na tento účel sa na našej webovej stránke zostavujú správy o vašich aktivitách na webovej lokalite, aby sme mohli našu webovú stránku prispôsobiť vašim potrebám. Súbory cookie DoubleClick neobsahujú žiadne údaje. Súbor cookie príležitostne obsahuje dodatočný anonymizovaný identifikátor na identifikáciu kampane, s ktorou už používateľ prišiel do kontaktu. To vylučuje možnosť vyvodzovať závery o webovom správaní konkrétnej osoby. Súbory cookie DoubleClick používajú pseudonymné identifikačné číslo priradené vášmu prehliadaču, ktoré sa používa na kontrolu, či sa reklamy zobrazujú a vyvolávajú. To umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským stránkam zobrazovať reklamy na základe predchádzajúcich návštev našich webových stránok alebo iných webových stránok. Informácie generované súbormi cookie DoubleClick sú prenášané a ukladané spoločnosťou Google na servery v USA. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s použitím vyššie uvedených údajov a spracovaním popísaným vyššie spoločnosťou Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; Chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť v prípade potreby využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje generované súbormi cookie a súvisiace s vaším používaním webovej stránky a spracúvať tieto údaje spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača dostupného pod rozšírením na deaktiváciu DoubleClick z nasledujúceho odkazu. Prípadne môžete tiež deaktivovať súbory cookie Doubleclick pomocou tohto odhlásenia.

12. Používanie Google Tag Manager

Na našej webovej stránke sa používa Správca značiek Google. Správca značiek Google je riešenie od spoločnosti Google LLC, ktoré umožňuje spoločnostiam spravovať značky webových stránok prostredníctvom jedného rozhrania. Google Tag Manager je doména bez súborov cookie, ktorá nezhromažďuje žiadne údaje. Správca značiek Google spúšťa ďalšie značky, ktoré zase môžu zhromažďovať údaje. Správca značiek Google však k týmto údajom nemá prístup. Ak bola deaktivácia vykonaná na úrovni domény alebo súboru cookie, zostáva v platnosti pre všetky značky sledovania, pokiaľ sú implementované pomocou Správcu značiek Google.

Podrobné informácie o Správcovi značiek Google nájdete pod nasledujúcim odkazom:
www.google.de/tagmanager/use-policy.html

13. Používanie Facebook Pixel, Vlastné publiká a konverzia na Facebooku

Používame takzvaný „Facebook Pixel“ sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 v Írsku („Facebook“).

Facebook vás dokáže pomocou pixelov Facebooku určiť ako návštevníka našej online ponuky ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklám (tzv. „reklamy na Facebooku“). V súlade s tým používame pixely Facebooku na zobrazenie Facebooku reklamy, ktoré sme umiestnili – Zobrazovať reklamy iba tým používateľom Facebooku, ktorí tiež prejavili záujem o našu online ponuku alebo ktorí majú určité charakteristiky (napr. záujmy o určité témy alebo produkty, ktoré sú určené na základe navštívených webových stránok), ktoré prenášame Facebook ( tzv. „custom audiences“). Pomocou pixelov na Facebooku chceme tiež zabezpečiť, aby naše reklamy na Facebooku zodpovedali potenciálnym záujmom používateľov a neboli otravné. Pomocou pixelov Facebooku vieme merať aj účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu, pri ktorých vidíme, či sú používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku et were (tzv "Konverzia").

Zhromaždené údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky anonymné, nemôžeme vyvodzovať žiadne závery o identite používateľa. Údaje však Facebook ukladá a spracováva tak, aby bolo možné prepojenie s príslušným užívateľským profilom a Facebook mohol údaje použiť na vlastné reklamné účely v súlade s pokynmi na používanie údajov Facebooku. To umožňuje Facebooku umiestňovať reklamy na Facebook stránky a mimo Facebooku. Toto použitie údajov nemôžeme ako prevádzkovateľ stránky ovplyvniť.

Všeobecné informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Facebook a zobrazovaní reklám na Facebooku nájdete v pokynoch Facebooku na používanie údajov na https://www.facebook.com/policy.php. Špeciálne informácie a podrobnosti o Facebook pixeli a jeho fungovaní nájdete na: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Ak máte účet na Facebooku, môžete namietať proti zhromažďovaniu pomocou Facebook pixelu a používaniu vašich údajov na zobrazovanie reklám na Facebooku. Ak chcete nastaviť, aké typy reklám sa vám budú zobrazovať na Facebooku, môžete navštíviť stránku zriadenú Facebookom a postupovať podľa pokynov na nastavenie reklamy založenej na použití na tejto stránke: https://www.facebook.com/settings?tab= reklamy. Ak to chcete urobiť, musíte byť prihlásený na Facebooku. Nastavenia sú nezávislé od platformy, t. j. aplikujú sa na všetky zariadenia, ako sú stolné počítače alebo mobilné zariadenia.

Ak nemáte účet na Facebooku, môžete deaktivovať inzerciu založenú na používaní z Facebooku na webovej stránke European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Prípadne môžete zabrániť tomu, aby Facebook pixely zhromažďovali vaše údaje na našej stránke, kliknutím na nasledujúci odkaz. Vo vašom prehliadači sa nastaví opt-out cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky pomocou vášho aktuálneho prehliadača.

14. Používanie Instagramu

Na našej webovej stránke sa používa „Instagram“. „Instagram“ prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Integrované tlačidlo „Instagram“ na našej webovej stránke informuje Instagram, že ste vstúpili na príslušnú stránku našej webovej lokality. Ak ste sa prihlásili na Instagram, Instagram môže túto návštevu našich webových stránok priradiť k vášmu účtu na Instagrame a prepojiť tak údaje. Údaje prenášané kliknutím na tlačidlo „Instagram“ ukladá Instagram. Viac informácií o účele a rozsahu spracovania údajov a vašich súvisiacich právach a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v pokynoch na ochranu údajov na Instagrame, ku ktorým máte prístup na http://instagram.com/about/legal /súkromie/.

Ak chcete zabrániť tomu, aby Instagram mohol priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu instagramovému účtu, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť zo svojho instagramového účtu.

15. Tlačidlo Facebook (doplnok sociálnych médií)

Na našich stránkach sú pluginy sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 v Írsku. Plugin Facebook Share je označený modrým logom s bielym písmenom „f“.

Chceli by sme upozorniť používateľov našej webovej stránky, že na našej webovej stránke sú nainštalované pluginy pre Facebook. Ak kliknete na jedno z uvedených tlačidiel, príslušnú zástrčkuv priamom spojení s Facebookom. Obsah zásuvného modulu, ktorý používate, odošle Facebook priamo do vášho prehliadača. Je mimo našej kontroly ovplyvniť obsah prenášaných údajov. Radi by sme vás však informovali, ktoré údaje sa podľa nášho súčasného stavu vedomostí prenášajú na Facebook.

Ak používate uvedené pluginy, t.j. H. Ak kliknete na príslušné tlačidlo, informácie o tom, že ste vstúpili na určité stránky našej webovej lokality, budú odoslané na servery Facebooku. Pre užívateľov, ktorí sú súčasne prihlásení to má napr. B. od Facebooku znamená, že údaje o používaní sú priradené k vášmu príslušnému osobnému účtu. Ak kliknete na tlačidlá, t.j. H. Ak používate pluginy Facebooku, tieto informácie sa prenášajú priamo z vášho prehliadača na Facebook a tam sa ukladajú. Aj keď nie ste členom spomínaných sociálnych sietí, stále existuje možnosť, že Facebook určí a uloží vašu IP adresu.

Ak chcete zistiť účel a rozsah zhromažďovania, spracovania a používania vašich údajov, ako aj vaše práva a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia, navštívte, prosím, nižšie uvedené webové stránky s upozorneniami o ochrane údajov poskytovateľov sociálnych sietí na adrese:

Facebook: http://facebook.com/policy.php

Ak nesúhlasíte s tým, aby o vás Facebook zhromažďoval údaje prostredníctvom našej webovej stránky, žiadame vás, aby ste sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásili z Facebooku. Máte tiež možnosť blokovať doplnky Facebooku pomocou doplnkov pre váš prehliadač.

16. Registrácia produktu a aktualizácia softvéru

Môžete si u nás zaregistrovať určité produkty a/alebo ich poistiť proti rozbitiu a krádeži. Môžete sa tiež zaregistrovať na aktualizáciu softvéru na našej webovej stránke. Na registráciu sú potrebné údaje ako vaše identifikačné a kontaktné údaje, ako aj údaje o produkte. Ak to zadáte do nášho kontaktného formulára, tieto údaje budú u nás uložené a použité na plnenie zmluvy alebo na poskytnutie služby, o ktorú ste požiadali (čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. b DS-GVO).

17. Obráťte sa na servisné stredisko a objasnite si otázky

Otázky môžete klásť v servisnom stredisku (napr. https://www.eschenbach-partner.com/de-DE/58/service-center). Ak to chcete urobiť, musíte sa prihlásiť pomocou svojho zákazníckeho čísla/používateľského mena a hesla.
Akékoľvek dodatočné údaje, ktoré nám poskytnete, sú dobrovoľné.

Vami poskytnuté údaje v rámci tohto budú u nás uložené v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno GDPR, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Akonáhle sa príslušný rozhovor s Vami skončí a predmetné skutočnosti budú definitívne objasnené, údaje, ktoré v tejto súvislosti vznikli, vymažeme. Ak sa rozhodneme vašu otázku zobraziť verejne, otázka bude anonymizovaná.

18. Objednávky cez našu webovú stránku (ALTER online shop)

a) Registrácia
Máte možnosť sa zaregistrovať ako zákazník nášho internetového obchodu prostredníctvom našej webovej stránky https://www.eschenbach-optik-online.com. Po registrácii sa môžete prihlásiť do nášho servisného online obchodu pomocou svojho zákazníckeho čísla/používateľského mena a hesla pre budúce objednávky bez toho, aby ste museli znova zadávať svoje kontaktné údaje. Vaše osobné údaje sa vložia do vstupnej masky a prenesú sa k nám a uložia sa. Ak zadáte objednávku prostredníctvom našej webovej stránky, údaje, ktoré máte uložené v našom systéme, ako je meno, adresa doručenia, podmienky a platobné údaje, budú použité na spracovanie vašej objednávky.

Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na uskutočnenie predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. b DS-GVO), na splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1, § 1, písm. c DS-GVO), na ochranu oprávnených záujmov zodpovednej osoby alebo tretej osoby. V opačnom prípade budú vaše údaje spracované iba v prípade, že ste na to dali súhlas (čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. a DS-GVO). Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek zaslať poštou na adresu TITAN optic s.r.o., Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Česká republika alebo emailom na datenschutz@eschenbach-optik.com. Vaše osobné údaje budú vymazané, keď už nie sú potrebné na uvedené účely, pokiaľ zákonné požiadavky na uchovávanie nestanovujú inak.

19. Eschenbach Online – Služba MOJE OBJEDNÁVKY

Stav vašej aktuálnej objednávky si môžete kedykoľvek pozrieť v rámci služby MOJE OBJEDNÁVKY. Máte tiež prístup k sledovaniu zásielky vašich odoslaných položiek, ako aj kópiám dodacieho listu a faktúry.

20. Eschenbach Onlinee – Služba PARTNERSKÝ PORTÁL VISION POMÔCKY

Exkluzívne novinky, marketingové tipy či materiály z oblasti Vision Technology Products získate v rámci služby PARTNER PORTAL VISION AIDS.

21. Online služba Eschenbach NEWSLETTER

Ak ste sa prihlásili na odber noviniek a pravidelné zasielanie zaujímavých ponúk a informácií od TITAN optic, s.r.o. Ak ste súhlasili, výslovne ste nám udelili súhlas s používaním vašej e-mailovej adresy na reklamné účely. Potom budete dostávať informačné bulletiny a informácie o nasledujúcich témach: inzercia, aktuálne ponuky, informácie o seminároch, školenia o odbere, stretnutia prostredníctvom online nástrojov.

Všetko, čo od vás potrebujeme, je e-mailová adresa. Ďalšie údaje sa nezhromažďujú. Vašu e-mailovú adresu používame iba na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Váš súhlas zaznamenáme a sme povinní uchovávať jeho obsah vždy k dispozícii na získanie.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete svoj súhlas odvolať, napíšte na adresu TITAN optic s.r.o., Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Česká republika alebo pošlite email na datenschutz@eschenbach-optik.com.

Súhlas s ukladaním e-mailovej adresy a jej používaním na zasielanie newslettera môžete kedykoľvek odvolať aj prostredníctvom odkazu „Odhlásiť newsletter“ v newsletteri.

22. Deti a mládež

Naša stránka je zameraná výlučne na potenciálnych zákazníkov, záujemcov, obchodných partnerov a zástupcov tlače.

Osoby mladšie ako 16 rokov by nám nemali prenášať žiadne údaje bez súhlasu svojich rodičov alebo opatrovníkov. Údaje nepožadujeme od detí a mladých ľudí, ktorí nedovŕšili vek šestnásť rokov. Nezbierame ich a neposielame ich tretím stranám.

23. Bezpečnosť

Prijali sme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia v súlade s právnymi požiadavkami na ochranu vašich údajov pred stratou, zničením, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Všetci naši zamestnanci a všetky osoby podieľajúce sa na spracovaní údajov sú povinní dodržiavať všeobecné nariadenie o ochrane údajov, spolkový zákon o ochrane údajov v jeho aktuálne platnom znení a ďalšie zákony týkajúce sa ochrany údajov, ako aj dôverné zaobchádzanie s údajmi.

Okrem toho uzatvárame príslušné zmluvy o spracovaní objednávok s externými poskytovateľmi služieb, ktorí pracujú v našom mene.

Naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne kontrolované a neustále revidované v súlade s technologickým vývojom.

24. Zmeňte naše Zásady ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu údajov, ak to bude potrebné z dôvodu technického vývoja. V týchto prípadoch zodpovedajúcim spôsobom prispôsobíme aj naše informácie o ochrane údajov. Všimnite si preto aktuálnu verziu nášho vyhlásenia o ochrane údajov.

25. Súhlasy

Ak budeme potrebovať váš súhlas so spracovaním vašich údajov, získame ho od vás a použijeme vaše údaje na účely uvedené v súvislosti so súhlasom. Váš súhlas bude digitálne zaznamenaný.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Napíšte prosím na adresu TITAN optic s.r.o., Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Česká republika alebo pošlite email na datenschutz@eschenbach-optik.com.

26. Spravodajca

Ak ste sa prihlásili na odber noviniek a pravidelné zasielanie zaujímavých ponúk a informácií od TITAN optic s.r.o. Ak ste súhlasili, výslovne ste nám udelili súhlas s používaním vašej e-mailovej adresy na reklamné účely. Potom budete dostávať informačné bulletiny a informácie o nasledujúcich témach: inzercia, aktuálne ponuky, informácie o seminároch, školenia o odbere, stretnutia prostredníctvom online nástrojov.

Všetko, čo od vás potrebujeme, je e-mailová adresa. Ďalšie údaje sa nezhromažďujú. Vašu e-mailovú adresu používame iba na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Váš súhlas zaznamenáme a sme povinní uchovávať jeho obsah vždy k dispozícii na získanie.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete svoj súhlas odvolať, napíšte na adresu TITAN optic s.r.o., Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Česká republika alebo pošlite email na datenschutz@eschenbach-optik.com.

Súhlas s ukladaním e-mailovej adresy a jej používaním na zasielanie newslettera môžete kedykoľvek odvolať aj prostredníctvom odkazu „Odhlásiť newsletter“ v newsletteri.

27. Kontaktný formulár

Ak nás chcete kontaktovaťAk použijete náš kontaktný formulár, požiadame vás o osobné údaje. Aby sme mohli na požiadavku odpovedať, je potrebné uviesť platnú e-mailovú adresu. Ďalšie informácie o vás môžu byť poskytnuté dobrovoľne.

Vaše údaje budú spracované e-mailom.
Vaše údaje budú uložené na chránených serveroch v Českej republike v súlade s predpismi o ochrane údajov.

Spracúvanie údajov za účelom kontaktovania sa uskutočňuje na základe Vášho dobrovoľne udeleného súhlasu (čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. a; 7 DS-GVO). Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ súhlasíte so spracovaním vašich kontaktných údajov na vyššie uvedené účely. Ak nesúhlasíte, musíte proces zrušiť. Kontaktný formulár potom nebude odoslaný a vaše údaje nebudú spracované.

Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek zaslať poštou na adresu TITAN optic s.r.o., Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Česká republika alebo emailom na datenschutz@eschenbach-optik.com.

Vaše údaje používame iba v rozsahu potrebnom na spracovanie vašich otázok a na ďalšiu korešpondenciu s vami. Údaje, ktoré sme zhromaždili na použitie kontaktného formulára, budeme uchovávať na účely spracovania žiadosti a v prípade dodatočných otázok a budú vymazané podľa zákona o ochrane údajov po vybavení vašej žiadosti, pokiaľ existuje ďalšia zákonná povinnosť skladovania.

28. Práva dotknutej osoby

Ak spracúvame vaše údaje, máte ako dotknutá osoba rozsiahle práva, ktoré sú podrobne uvedené nižšie:

 • a) Právo na informácie

Podľa článku 15 DS-GVO môžete kedykoľvek získať informácie o vašich údajoch, ktoré spracúvame.
Môžete požiadať najmä o informácie o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných údajov, kategóriách možných príjemcov a plánovanej dobe uchovávania.
Žiadosť o informácie adresujte spoločnosti TITAN optic s.r.o., Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Česká republika alebo pošlite email na datenschutz@eschenbach-optik.com.

 • b) Právo na opravu

Ak sú údaje nesprávne podľa článku 16 DS-GVO, máte právo požiadať o opravu alebo doplnenie vašich údajov, ktoré ukladáme.
Svoje právo môžete uplatniť pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie.

 • c) Právo na vymazanie

Podľa článku 17 DS-GVO môžete požiadať o vymazanie údajov, ak ukladanie údajov už nie je potrebné a neexistuje iný právny základ na spracovanie. Môžete tiež požiadať o vymazanie, ak ste namietali proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na ďalšie spracovanie vašich údajov a ak boli vaše údaje spracované nezákonne alebo ak existuje zákonná povinnosť ich vymazania podľa práva EÚ alebo vnútroštátneho práva.
Svoje právo môžete uplatniť pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie.

 • d) Právo na obmedzenie

Okrem toho máte podľa článku 18 DS-GVO právo na obmedzenie spracúvania, ak spochybňujete presnosť údajov na obdobie, ktoré umožní zodpovednej osobe skontrolovať presnosť údajov; ak je spracovanie nezákonné, ale odmietate vymazanie údajov; účel spracovania sa skončil, ale údaje sú potrebné na uplatnenie vašich právnych nárokov alebo ak ste vzniesli námietku v súlade s čl.21 DS-GVO a zatiaľ nie je jasné, či oprávnené dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad vašimi záujmami.
Svoje právo môžete uplatniť pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie.

 • e) Právo na prenosnosť údajov

Podľa článku 20 GDPR máte právo získať údaje, ktoré sa vás týkajú, v bežnom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte (prenosnosť údajov). Okrem toho za určitých podmienok môžete zabezpečiť, aby vaše údaje preniesla priamo zodpovedná osoba, pokiaľ je to technicky možné.
Svoje právo môžete uplatniť pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie.

29. Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti používaniu vašich údajov na vyššie uvedené účely (čl. 21 GDPR). Je to možné, pokiaľ námietka smeruje proti priamej reklame alebo ak na to existujú dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie. Ak namietate proti priamej reklame, máte všeobecné právo na námietku, ktorú zavedieme bez uvedenia konkrétnej situácie.

Ak chcete uplatniť svoje právo na námietku, napíšte na adresu TITAN optic s.r.o., Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Česká republika alebo pošlite email na datenschutz@eschenbach-optik.com.

30. Otázky, podnety, sťažnosti od externých úradníkov pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho HinAk máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov alebo spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť priamo na nášho úradníka pre ochranu údajov:

Advokátska kancelária Costard
Úrad pre právo IT a ochranu údajov
Advokát Thomas P. Costard
EUROCOM Business Park
Lina-Ammon-Strasse 9
90471 Norimberg
Nemecko
Telefón: +49 911 790 30-34
Fax: +49 911 790 30-35
E-mail: costard@it-rechtsberater.de
www.it-rechtsberater.de

Je vám k dispozícii aj ako kontakt v prípade žiadostí o informácie, podnetov alebo sťažností.

31. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Okrem toho by sme chceli zdôrazniť, že bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, vášho pracoviska alebo miesto údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Môžete sa obrátiť na dozorný orgán na ochranu údajov v Slovenskej republike:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07  Bratislava
Slovenská republika
Telefón: +421 232 313 214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Domovská stránka: https://dataprotection.gov.sk/uoou/en